Categorieën

Download algemene voorwaarden

Uniforme Verkoopvoorwaarden
Nederlands Verbond van Detailhandelaren
in Verf en Wandbekleding

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel
in verf, wandbekleding en aanverwante artikelen, zijnde Biggelaar Verf BV, Teteringenstraat 2, 4817MN  Breda,
076-5225177, KvK nr. 82401888 tenzij Verkoper schriftelijk nadrukkelijk heeft verklaard dat andere
voorwaarden van toepassing zullen zijn. Indien bedoelde overeenkomsten op iets anders betrekking hebben dan
op verkoop van gemelde goederen, zijn deze voorwaarden daarop eveneens -voor zover nodig naar analogie- van
toepassing.
Onder zakelijke Koper wordt in deze voorwaarden verstaan: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door Verkoper dan
wel door de feitelijke uitvoering van bestelling of door schriftelijke of elektronische opdracht van Koper.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders. Een offerte is 14 dagen geldig, waarna er geen aanspraak meer
door Koper op kan worden gemaakt.
3. Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking
heeft gesteld.

Artikel 3 Aanbod en tarief
1. Indien binnen drie maanden na het tot stand komen doch voor het uitvoeren van de overeenkomst enige
kostprijsverhogende omstandigheid optreedt, dan heeft dit in principe geen gevolgen voor de
overeengekomen prijs. Als Verkoper echter toch de prijsverhoging wil doorberekenen, dan heeft Koper
het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden binnen tien dagen na de mededeling van de
prijsverhoging.
2. Indien na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het uitvoeren van de
overeenkomst enige kostprijsverhogende omstandigheid optreedt, dan heeft Verkoper het recht de
overeengekomen prijs naar evenredigheid te verhogen.
3. Indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, dan heeft verkoper te allen
tijde het recht de verkoopprijs te verhogen.
4. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen op haar
website worden met zorgvuldigheid gedaan. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden
Verkoper echter niet. Verkoper heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze
onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

Artikel 4 Levering
1. Koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen na het sluiten
van de koop, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. De bij het aangaan van de
overeenkomst aangegeven levertermijn is indicatief, behoudens een situatie zoals omschreven in lid 2
van dit artikel. Indien bezorging binnen deze termijn niet mogelijk is, o.a. wegens het niet voorradig zijn
van het product of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
Koper binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht. Koper heeft in dat geval
het recht om Verkoper een laatste redelijke termijn voor levering te verlenen. Blijft Verkoper alsnog in
gebreke om binnen deze nadere termijn te leveren, dan heeft Koper het recht de bestelling kosteloos te
annuleren.
2. Indien Koper bij het sluiten van de koop heeft bedongen dat levering uiterlijk op een bepaalde datum
moet zijn geschied, dan heeft hij bij het achterwege blijven van levering binnen deze termijn het recht de
koop zonder kosten te annuleren.
3. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft Koper alleen de mogelijkheid tot
gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang
vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan
kunnen door Kopert slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden.
4. Door Koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende
betaalbewijs, worden geruild of retour gebracht bij Verkoper, mits die ruiling of retournering geschiedt
binnen 14 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en
verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.
5. Behoudens op grond van fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid 3
bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet
worden geruild of retour gegeven.
6. Goederen die ten behoeve van Koper worden besteld bij een leverancier zijn voor risico van Verkoper als
Verkoper de maat heeft opgenomen, c.q. voor Koper als Koper de maat heeft opgegeven en conform op
het bestelformulier als maat/maten is vermeld. Koper dient het bestelformulier goed te controleren op de
juiste maatvermeldingen.
7. Verkoper is niet aansprakelijk voor geringe kleur-, slijtvastheid- en structuurafwijkingen ten opzichte van
in de winkel getoonde monsters in bestelde goederen. Dit geldt tevens indien er een nabestelling heeft
plaatsgevonden en deze goederen gering afwijken van de eerste bestelling.
8. Levering vindt, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats op de locatie van Verkoper.
Tijdens het vervoer door derden van de goederen van Verkoper naar de door Koper aangegeven plaats,
geschiedt het transport voor risico van Koper.
9. Verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.
10. Ingeval mede tot Verkopers verplichtingen behoort het aanbrengen van het verkochte, zal de levering -
hoe dan ook – geacht worden voltooid te zijn zodra het verkochte is aangebracht.

Artikel 5 Annulering en uitgestelde levering
1. Indien Koper de overeenkomst eenzijdig annuleert, dan is Koper een schadevergoeding verschuldigd van
30%. Dit percentage is zelfs 50 als de ondernemer het bestelde al heeft ingekocht en kan aantonen niet
onder zijn inkoopverplichting uit te kunnen komen. De annuleringskosten bestaan uit gederfde bruto- en
nettowinst (waaronder personeels- en huisvestingskosten). De genoemde percentages zijn vast, tenzij
Koper kan aantonen dat de schade lager is of Verkoper kan aantonen dat de schade hoger is.
2. Als de goederen niet op de afgesproken datum afgeleverd kunnen worden, doordat Koper ze niet kan of
wil aanvaarden, dient binnen redelijke termijn een 2e levering te worden gedaan. Indien deze ook wordt
geweigerd, is Verkoper gerechtigd opslagkosten en eventueel verder aantoonbare kosten in rekening te
brengen.
3. Na 3 maanden is Koper verplicht de goederen af te nemen, te betalen en zelf voor de opslag zorg te
dragen.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Als algemene betalingsconditie geldt: betaling bij levering. Indien betaling op factuur is afgesproken, dient
betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven. Verkoper is
gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Koper van rechtswege zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Koper een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Bij het plaatsen van een bestelling, dient Koper een aanbetaling te verrichten ten bedrage van 25% van
de waarde van de te bestellen artikelen.
5. Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de
fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan Verkoper kan leveren.
6. Zekerheidsstelling bij zakelijke Kopers: bij een overeenkomst met een zakelijke Koper is de Verkoper
gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan
voldoende zekerheid van Koper te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen.
7. De koopprijs moet, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zonder verrekening, korting of
compensatie onverwijld aan Verkoper worden voldaan.
8. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten welke Verkoper moet maken voor het behoud of de
uitoefening van zijn rechten komen integraal ten laste van Koper, behoudens eventuele wettelijke
beperkingen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper
totdat Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen
(verlengd eigendomsvoorbehoud.) De verkocht goederen blijven, mits niet verwerkt, het eigendom van
Verkoper totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Niettemin is de zakelijke Koper gerechtigd
de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en te vervreemden.
2. Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd om de
onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
5. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er
jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig
of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij
voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die
zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. Verkoper staat ervoor in dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, bij normaal gebruik. Dat
geldt eveneens voor bijzonder gebruik, indien dit is overeengekomen.
2. Er geldt een garantietermijn van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak
betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de
producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de
garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijdkosten, aan Koper in rekening gebracht worden, tenzij Koper kan aantonen dat er sprake is van
non-conformiteit.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Verkoper, Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
4. Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), het
niet op peil houden van luchtvochtigheid en/of temperatuur in binnenruimten indien dit noodzakelijk is
voor het behoud van het geleverde, gebrek aan onderhoud, et cetera.
5. Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem
ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele
gebreken dienen zo mogelijk onmiddellijk bij of na levering, doch in ieder geval binnen twee maanden na
ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. Koper dient
Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting ten aanzien van de zaken die wel
correct zijn geleverd niet op. Koper blijft ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. De opschorting van de betalingsverplichting ten
aanzien van de zaken waaraan volgens Koper een gebrek kleeft kan slechts voor zover het ingehouden
bedrag in verhouding staat tot aard en inhoud van het gebrek. Zodra de klacht is onderzocht en
ongegrond bevonden door Verkoper vervalt het opschortingsrecht.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Verkoper daarvoor heeft
moeten maken, waaronder de onderzoekskosten en voorrijdkosten, voor rekening van Koper.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan
van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Verkoper is in geval van een consumentenkoop, naast zijn verplichting om het geleverde aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, uitsluitend aansprakelijk voor indirecte schade, voor zover Koper
deze schade niet heeft kunnen voorkomen of beperken. Koper zal zijn onvoorwaardelijke medewerking
verlenen aan Verkoper om de schade zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld bij herstel van
klachten, het bepalen van het tijdstip waarop dit geschiedt, of indien onvermijdbaar derden moeten
worden ingeschakeld de kosten van deze derden.
4. Verkoper is bij zakelijke Kopers nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper ten
opzichte van een zakelijke Koper per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het
betreffende product. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend
kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
5. De aansprakelijkheid van Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
6. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht
reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 Vrijwaring
1. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden
Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet
en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aan Koper verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
monsters, stalen en modellen dienen op eerste verzoek van Verkoper onverwijld teruggegeven te
worden, onverminderd andere aan Verkoper ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging
van zijn rechten. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van
dwingend recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de
overige bepalingen daardoor wordt aangetast.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien
de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van ten deze bedoelde
overeenkomsten, waarbij deze Uniforme Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden
berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van Verkoper, in dier voege, datVerkoper het recht
heeft het geschil te doen berechten door de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
• SPECIFIEK IN KADER VAN DIENSTVERLENING
Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van dienstverlening. Er doen zich namelijk
situaties voor waarbij Verkoper een project aan Koper levert. Dus wanneer Koper bijvoorbeeld naast het
kopen van een blik verf, wenst dat er een schilder langskomt om de muren te verven. Het artikel geldt in
aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en
met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden, indien: Koper de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat een zakelijke Koper de verplichtingen niet zal
nakomen; Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
indien door de vertraging aan de zijde van Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden
gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
de wet en overeenkomst.
3. Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit
dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met Koper
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging
aan Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Verkoper is toe te rekenen, worden de
kosten voor overdracht aan Koper in rekening gebracht. Koper is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor door Verkoper genoemde termijn te voldoen.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Koper, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan
wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op Koper zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de
voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Koper in rekening
worden gebracht.

• SPECIFIEK IN KADER VAN KOOP VIA WEBSHOP
Het volgende artikel is uitsluitend bedoeld voor de situatie van een consumentenkoop via een webshop.
Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:
Artikel 15 Herroepingrecht tijdens bedenktijd
1. Koper heeft gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de goederen het recht om zonder
opgaaf van redenen en zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de
rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren en derhalve de
overeenkomst te ontbinden. Koper maakt daarvan dan direct, doch uiterlijk binnen genoemde veertien
dagen, melding aan Verkoper. Koper dient de goederen daadwerkelijk te retourneren binnen veertien
dagen na mededeling door Koper van gebruikmaking van het herroepingsrecht.
2. Beperkingen of uitsluitingen van het herroepingsrecht binnen de bedenktijd van veertien werkdagen - op
grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden
vermeld. Het herroepingsrecht zal worden uitgesloten voor producten die door Verkoper tot stand zijn
gebracht overeenkomstig specificaties van Koper. (lees: op kleur gemaakt en/of speciaal besteld op maat)
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4. Bij vooruitbetaling zal Verkoper het aankoopbedrag binnen veertien dagen na ontbindingsverklaring aan
Koper terugbetalen, tenzij de goederen nog niet door Verkoper retour zijn ontvangen. In dat geval zal pas
worden terugbetaald zodra de goederen zijn ontvangen of als de Koper kan aantonen de goederen te
hebben geretourneerd. De kosten van toezending zullen slechts worden terugbetaald indien Koper de
gehele bestelling retourneert.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies